nase en dravce2

nase en sovy2

Ochrana biodiverzity ako predpoklad rozvoja cestovného ruchu v regiónoch Kysuce a Orava

Projekt finančne podporil:

TIPOS, Eurotel - nadácia Pontis, Ekopolis, Ford Motor Company, British Embassy, Komunitná nadácia Bratislava

Miesto projektu:

Slovensko, regióny Kysuce a Orava, okresy/mestá: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Trstená, Turčianske Teplice, Žilina

Ciele projektu:

  • je podporiť ochranu a rozumné využívanie prírodných hodnôt regiónov Orava a Kysuce
  • podporiť udržateľné využívanie prírodných hodnôt regiónu ako predpokladu rozvoja cestovného ruchu
  • vybudovať a prevádzkovať stredisko spájajúceho ochranu prírody a cestovný ruch
  • zvyšovať environmentálne povedomie miestnych obyvateľov regiónov Kysuce a Orava a spolupracovať na ekovýchovných aktivitách s dotknutými obcami a školami v regióne

Účelom projektu je vybudovať štruktúry a posilniť kapacity, ktoré umožnia v budúcnosti financovať ochranu prírody z miestnych zdrojov z environmentálne vhodných foriem cestovného ruchu a zároveň zvýšit environemtnálne povedomie verejnosti. Cieľovou skupinou sú miestni obyvatelia a návštevníci 11 okresov Žilinského kraja, pričom špeciálna pozornosť je venovaná aktivitám pre učiteľov a žiakov základných škôl. Účel projektu bude napĺňaný prostredníctvom dobudovania a prevádzky informačno-rehabilitačného strediska, verejných prezentácií dravcov, seminárov pre učiteľov, programov pre žiakov, inštalácie informačných tabúľ, publikovania a distribúcie propagačných a informačných materiálov, organizácie koordinačných stretnutí a medializácie priebehu a výstupov projektu. Počas projektu sa vytvorí pevná sieť spolupracujúcich subjektov na oboch stranách hraničného regiónu.

Aktivity projektu na poľskej ako aj na slovenskej strane vznikli na základe miestnych potrieb s priamym pozitívnym vplyvom na napĺňanie regionálnych potrieb severného Slovenska. Projekt podporuje iniciatívy miestnych ľudí, ktoré sú smerované k miestnej verejnosti a návštevníkom územia, pričom ich účinok vďaka úzkej spolupráci s poľským partnerom presahuje hranice.

 
   
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved.