Monitoring sokola myšiara (Falco tinnunculus) a habitatové preferencie počas hniezdenia v centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny

ftin1 mcp2021Cieľom projektu je získať dáta o populácii sokola myšiara na území centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a zistiť jeho habitatovú preferenciu počas hniezdenia.

Hlavný riešiteľ: Alexandra Veselovská

Miesto realizácie projektu: centrálna a juhovýchodná časť Zvolenskej kotliny

Trvanie projektu: 1.február – 30. september 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) patrí medzi najpočetnejšie druhy dravcov na území Slovenska. Z územia Zvolenskej kotliny v súčasnosti nie sú presné údaje o hniezdnej populácii sokola myšiara. Predmetný druh hniezdi nielen v intraviláne mesta Zvolen ale aj v okolitej poľnohospodárskej krajine Zvolenskej kotliny. V rámci projektu zmapujeme hniezdu populáciu sokola myšiara a vo výbraných parametroch porovnáme mestskú populáciu a poľnú populáciu na vybranom území.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring hniezdnej populácie sokola myšiara.

2. Zbieranie a vyhodnotenie údajov o využívaných habitatoch, vnútro a medzidruhových interakciách.

Priebežné výsledky:

Za účelom monitoringu sokola myšiara bolo doposiaľ vykonaných 27 výjazdov. Z 90 lokalít bola prítomnosť sokola myšiara potvrdená na 87 lokalitách. Celkovo bolo doteraz monitorovaných 24 hniezdiacich párov.

 

Z 9 minuloročných hniezdísk bola zaznamenaná aktivita (tok, párenie) na 7 lokalitách, zároveň boli objavené 2 nové teritóriá F.tinnunculus.