nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2015

MČP RPS 2015


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom programu Malých členských projektov RPS je Západoslovenská energetika, a.s.

Malé členské projekty RPS 2015

O podporu sa uchádzalo až 19 projektov. Z nich bolo komisiou, na základe bodového hodnotenia, vybratých 11 projektov, ktorých stručný popis uvádzame nižšie. Úspešným uchádzačom blahoželáme, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Praktická ochrana hniezdnych lokalít a monitoring sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch

02 Sokol stahovavy fotopasca Jozef ChavkoČíslo projektu: MČP: 563-2015-08

Hlavný riešiteľ: Viktor Prachár

Suma požadovaná od RPS: 335 €

Termín a miesto realizácie projektu: február až júl 2015, vybrané lokality v CHKO Malé Karpaty

Predpokladané výstupy: Projekt sa bude zaoberať zabezpečovaním podmienok pokoja na vybraných hniezdnych lokalitách sokola sťahovavého v Malých Karpatoch. V prípade prítomnosti hniezda v blízkosti turistického chodníka alebo vyhliadkového bodu sa v rámci projektu zabezpečí jeho stráženie alebo intenzívnejšie sledovanie počas dní s predpokladaným nárastom návštevnosti. K ďalším aktivitám patrí aj eliminácia všetkých negatívne pôsobiacich vplyvov na úspešnosť hniezdenia v blízkosti hniezda - napríklad ťažba dreva a jeho odvoz v blízkosti skalných stien počas začiatku hniezdenia, odstraňovanie táborísk, zamedzovanie prístupu k hniezdnym skalám a usmernenie športovo – rekreačných aktivít (horolezectvo, paragliding) a komunikácia s návštevníkmi územia. Výstupom projektu bude aj monitoring úspešnosti hniezdenia, sledovanie vylietania mláďat, medzidruhové vzťahy, lokalizácia oddychových stanovíšť mimo hniezdnych lokalít. 

Read more ...

Mapovanie sov na severných svahoch Krivánskej Malej Fatry

03 Sova dlhochvosta Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-01

Hlavný riešiteľ: Tomáš Flajs

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – júl 2015, mapovanie a iné nadväzujúce aktivity budú realizované v rokoch 2016, 2017, CHVÚ Malá Fatra – Krivánska časť, NP Malá Fatra

Predpokladané výstupy: Projekt prispeje k zmapovaniu sov na severných svahoch Krivánskej Malej Fatry, pričom prioritou bude sova dlhochvostá a pôtik kapcavý. V tomto území ešte nebol prevádzaný veľkoplošný jarný monitoring sov, výsledky projektu tak poukážu na hustotu a druhovú pestrosť sov. Mapovanie sov (nielen v severnej  časti NP Malá Fatra) bude prebiehať po dobu minimálne 3 rokov. Cieľom je čo najpresnejšie zmapovať výskyt sov v celom NP, spracovaním zvukových nahrávok prispieť k spoznaniu nočných aktivít a hlasových prejavov počas toku. Najdôležitejším obdobím je jar 2015, kedy je potrebné zmapovať väčšinu územia, ďalšie roky mapovania sú potrebné pre kontrolu výskytu druhov a pre doplnenie chýbajúcich údajov.

Read more ...

Mapovanie výskytu a ochrana hniezdisk vybraných druhov dravcov a sov (Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Strix uralensis, Glaucidium passerinum) v Považskom Inovci

04 Orol skalny Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-02

Hlavný riešiteľ: Richard Galáš

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – október 2015, Považský Inovec so zameraním na severnú časť

Predpokladané výstupy: Považský Inovec predstavuje taký typ vrchov, kde sa stretávajú a spoločne koexistujú severné a južné druhy dravcov - Aquila chrysaetos, Strix uralensis, Glaucidium passerinum na jednej strane Aquila heliaca, resp. Hieraaetus pennatus na strane druhej. Severná časť pohoria na rozdiel od tej južnej časti však doteraz z hľadiska dravcov nie je preskúmaná. Cieľom projektu je zmapovať a zabezpečiť ochranu populácie vybraných druhov v známych aj v dosiaľ nezmapovaných častiach pohoria, zistiť produktivitu dohľadaných hniezd a zabezpečiť ich ochranu. 

Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

05 Sokol mysiar Bedrich LandsfeldČíslo projektu: MČP: 563-2015-09

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Suma požadovaná od RPS: 350 €

Termín a miesto realizácie projektu: apríl – október 2015, Horná Nitra

Predpokladané výstupy: Napriek všeobecnému rozšíreniu druhu (dokázané hniezdenie v 86% kvadrátoch Slovenska) a pomerne veľkej populácii (4000 - 6000 hniezdnych párov) o filopatrii sokola myšiara existuje len veľmi málo exaktných údajov. Paradoxne dôvodom je práve jeho pomerne vysoká početnosť, resp. jeho „obyčajnosť", vďaka ktorej sa dostal na okraj ornitologického záujmu. Následkom je absencia poznatkov v oblasti hniezdnej biológie a filopatrie pri porovnaní s oveľa ohrozenejšími druhmi (napr. Falco cherrug, F. peregrinus), ktoré sú monitorované pomocou modernej techniky (fotopasce, kamery), zásluhou ktorých je možná identifikácia konkrétnych adultných jedincov.

Cieľom predkladaného projektu je najprv identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne budeme určovať, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia). Projekt kontinuálne nadväzuje na MČP 2010, 2012 a 2014, kedy sa začalo s podporou hniezdenia pre druh (2010) a následne aj so zberom dát (hniezdna biológia) a výskumom hniezdnej populácie, napr. telemetria mláďat a adultnej samice (2012). 

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.