nase en dravce2

nase en sovy2

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku?

IV. foto Roman Slobodnik Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Horná Nitra, prioritne oblasť 29 polobúdok inštalovaných na elektrické stĺpy (v spolupráci s HNB - Hornonitrianske Bane Prievidza a.s. a Stredoslovenskou energetikou a.s.), doplnkovo prípadné "bálkonové" hniezda sokola myšiara v Hornonitrianskej kotline (Prievidza, Nováky, Handlová).

 

Aktivity a výstupy:

Výskum hniezdnej populácie bude založený na:

1., zistení filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.

2., krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)

3., zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):

a., primárna produkcia (počet vajec v kompletnej znáške),

b., sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat

c., terciárna produktivita - počet vyletených mláďat

Za výstup považujeme poznatky z hniezdnej biológie a fenológie druhu z hniezdnych sezón (2008-2016). Tieto dáta pri medziročnom porovnaní dávajú spolu významný štatistický súbor (viac ako 100 monitorovaných hniezdení), ktoré možno štatisticky zhodnotiť, porovnať a prípadne prezentovať (viď. Iné výstupy). 1 prednáška na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Výsledky budú prezentované posterovou formou na konferencii "Zoológia 2016" a formou článku do časopisu Dravce a sovy.

Foto: Roman Slobodník


Výsledky projektu


Výskum hniezdnej populácie bol založený na:


1. zistení filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.
Na hniezdiskách nebol identifikovaný ani jeden jedinec s farebným krúžkom. Veľmi cennými dokladmi o pohyboch (migrácii, resp. usadenia sa) jedincov sú dva prípady odčítania jedincov, ktoré boli krúžkované ako mláďatá na hniezdach v rokoch 2014 a 2016. Jeden jedinec bol odčítaný v Dubnici nad Váhom a ďalší bol kontrolovaný na Morave neďaleko Brna.


2. krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)
Spolu bolo prostredníctvom MČP okrúžkovaných 95 mláďat (1x2, 1x3, 6x4, 11x5 a 2x6 mláďat).


3. zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):
a) primárna produkcia - počet vajec v kompletnej znáške
V 25 prípadoch (z 29) bola identifikovaná kompletná prvá násada. Spolu bolo znesených 127 vajec, priemerne 5,08 vajca / 1 kompletnú znášku. Náhradnú znášku sme túto hniezdnu sezónu nezaznamenali.


b) sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat
Na 25tich hniezdach sa spolu vyliahlo 106 mláďat (priemerne 4,24 mláďata / 1 hniezdo). V dvoch prípadoch sme zaznamenali straty v podobe neoplodnenej znášky a predácie (obe príčiny po jednom prípade).


c) terciárna produktivita - počet vyletených mláďat
Z 21 úspešných hniezd vyletelo spolu 96 mláďat (priemerne 3,84 mláďaťa na všetky hniezda, resp. 4,57 mláďaťa / 1 produktívne hniezdo).

 

V rámci MČP bolo realizovaných 15 terénnych snímkov na sledovanie hniezdnej biológie a filopatrie sokola myšiara. Hniezdna sezóna je hodnotená ako mierne podpriemerná v dôsledku početných strát na hniezdach (úspešne vyhniezdilo 21 z 29 hniezdnych párov).

Dáta z hniezdnej sezóny boli naimportované do databázy AVES prostredníctvom modulu RPS cez Monitoring hniezd a sekciu Hniezda monitoring dravcov a sov (RPS) vo všetkých 29 prípadoch (búdkach).

Do ďalšej hniezdnej sezóny pribudne jedna nová búdka, čím bude hniezda ponuka tvorená 30timi búdkami.

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.