nase en dravce2

nase en sovy2

Distribúcia a denzita výra skalného (Bubo bubo) v oblasti Nitrianskej a Bánovskej pahorkatiny

III. foto Peter Vrlik Hlavný riešiteľ: Ladislav Šnírer

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Oblasť Nitrianskej a Bánovskej pahorkatiny

Aktivity a výstupy:

  • Výsledky mapovania z nových oblasti (cca 400 km2) konfrontovať so získanými údaje za predchádzajúceho monitoringu, spracovať ich do správy a publikovať v časopise Dravce a sovy – pripraviť poster na konferenciu Zoologia 2016.
  • Počas kontrol hniezd zozbierať ostatky potravy a za spolupráce s Ing. Jánom Obuchom - zistené údaje spracovať do pripravovanej správy.
  • Na vybraných lokalitách vybudovať 2 hniezdne podložky pre hniezdenie výra skalného. Vybudovaním 2 hniezdnych podložiek zabezpečiť úspešné vyhniezdenie výra skalného na ohrozených lokalitách.
  • Zaktualizovanie stavu populácie a rozšírení výra skalného na sledovanom území
  • Článok do časopisu Dravce a sovy
  • 2 nové hniezdne podložky

Foto: Peter Vrlík


Výsledky projektu


Monitoring výra skalného na Nitriansko Bánoveckej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline bol realizovaný a finančne podporený v rámci MČP v roku 2013, 2014 a nadviazal naň aj MČP v r. 2016.
Výsledky zistené počas monitoringu budú uverejnené v článku časopisu RPS Dravce a sovy.


Počas monitoringov bolo na sledovanom území približne o rozlohe 1 000 km2 skontrolovaných celkom 55 lokalít, na 27 z nich bol dokumentovaný výskyt výra skalného.
Na 2 lokalitách boli vybudované 2 umelé hniezda, jedno z nich výr úspešne obsadil.
Počas kontrol hniezd bolo označených 83 mláďat predpísaným ornitologickým krúžkom za účelom zistenia pohybu po opustení hniezda, celkom vyletelo min.99 mláďat.
Z 8 hniezd boli zozbierané ostatky potravy na zistenie potravných nárokov v čase kŕmenia mláďat, tieto boli zaslané na rozbor.

Poster z konferencie Zoológia 2016 nájdete tu.

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.