Hustota populácie a populačná dynamika myšiaka lesného (Buteo buteo) na hornom Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Myšiak lesný (Buteo buteo)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008