nase en dravce2

nase en sovy2

Študenti Nitrianskej univerzity venujú Zemi 5 dní

UKF vysadba kópia Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme. Deň Zeme, od roku 1970 každoročne oslavovaný 22. apríla, už tradične patrí k najväčším sviatkom milovníkov prírody. Takmer tri desiatky študentov Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) venujú sviatku Zeme až 5 dní, počas ktorých nainštalujú 14 vtáčích búdok, zmapujú elektrické vedenia rizikové pre vtáctvo a absolvujú niekoľko odborných prednášok.

„Symbolicky práve na Deň Zeme sa začínajú terénne práce študentov Katedry ekológie a environmentalistiky UKF. Počas päťdňových terénnych prác v okolí areálu Strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči sa zameriame na dva významné projekty RPS a zapojíme tak študentov do činností, ktoré majú praktický význam v ochrane vtáctva,“ vysvetľuje Roman Slobodník z RPS. Ako dopĺňa Ivan Baláž, docent Katedry ekológie a environmentalistiky a prorektor UKF: „Terénne práce sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou štúdia ekológie, ochrany prírody a ďalších environmentálnych disciplín. Práve tu si môžu študenti konfrontovať svoje teoretické poznatky s praxou. Okrem ochranárskej sekcie, ktorú zabezpečí RPS, budú kontinuálne prebiehať sekcie zamerané na výskum bezstavovcov, vtáctva a drobných zemných cicavcov.“

„Prvým projektom, do ktorého sa študenti zapoja, je projekt LIFE Energia. Nosnou aktivitou projektu je ochrana vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení, ale aj vytváranie hniezdnych a potravných príležitostí pre ohrozené druhy. Elektrické vedenia totiž často predstavujú pre vtáctvo neviditeľnú bariéru v krajine. V rámci projektu sa rizikové úseky vedení budú ekologizovať a to v podobe inštalácie odkloňovacích prvkov, ktoré dané vedenia “zviditeľnia“ pre vtáky. Študenti sa zúčastnia monitoringu vedení. Poukážeme i nato, že elektrické vedenia majú na vtáky v krajine aj pozitívny vplyv; ponúkajú bezpečné hniezdne stanovištia pre niektoré druhy vtákov, ako sú sokol rároh, sokol lastovičiar, či sokol myšiar,“ hovorí Marek Gális z RPS, odborný koordinátor projektu LIFE Energia.

„V rámci ďalšieho projektu - zameraného na ochranu kriticky ohrozeného sokola červenonohého, bude realizovaný výskum havranej kolónie v neďalekej obci Sokolce, študenti pomôžu pri inštalácii vtáčích búdok a oboznámia sa s významom výsadby stromov, ktorá tu pred časom prebehla. Zmysluplná ochrana prírody by však nemala predstavovať aktivity počas jedného či pár dní, ale z hľadiska efektívnosti by mala byť pravidelná, systematická a hlavne dlhodobá,“ zdôrazňuje Roman Slobodník z RPS, odborný koordinátor projektu na ochranu sokola červenonohého.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Roman Slobodník, Ochrana dravcov na Slovensku, 0907 026 107, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Marek Galis, Ochrana dravcov na Slovensku, 0908 611 225, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doplňujúce informácie:

Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu

Snímka obrazovky 2015-04-21 o 13.13.03

Viac informácií o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk 

Projekty boli podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Tlačové správy r.2015

Copyright © 2015. All Rights Reserved.