nase en dravce2

nase en sovy2

Zoznam projektov

Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Názov projektu: Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000048

Skratka: LIFE EUROKITE

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Mitteleuropäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel, Austria (MEGEG)

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Asociación de Acción por el Mundo Salvaje
 • Austrian Power Grid AG
 • Amprion GmbH
 • Česká společnost ornitologická (ČSO)
 • Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.
 • Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Junta de Extremadura
 • Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Castilla-La Mancha
 • Delta Project Management BV
 • E.ON Distribuce a.s.
 • Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV)
 • LPO France - Ligue pour la Protection des Oiseaux France
 • NATAGORA Asbl
 • Netz Burgenland Strom GmbH
 • Netz Niederösterreich GmbH
 • Pro Vértes Nonprofit Zrt.
 • Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V. /
 • Rotmilanzentrum am Museum Heineanum
 • Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
 • Zapadoslovenska distribucna, a.s.
 • natur&ëmwelt a.s.b.l.

Spolufinancovatelia:

 • Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)
 • Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
 • Bayerischer Naturschutzfonds
 • Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt
 • inatura Erlebnis Naturschau GmbH
 • Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
 • Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz
 • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion für Landesplanung,wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz                                                                
 • Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 5 - Natur- und Umweltschutz, Gewerbe
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, ochrana biotopov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.08.2019

Ukončenie: 31.01.2027

Stránka projektu: https://www.life-eurokite.eu/

Projekt sa realizuje v 26 krajinách Európy s nasledovnou lokalizáciou:

projekt ochrana haje cervenej

Ciele projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je využitie telemetrie na identifikáciu a kvantifikáciu kľúčových príčin úhynu dravých vtákov v EÚ a vykonanie opatrení v rámci boja proti hlavným príčinám mortality spôsobených ľudskou činnosťou, ako je nezákonné prenasledovanie, najmä otravy, kolízie s cestnou a železničnou dopravou, veterné elektrárne a elektrické vedenia a stĺpy.

Projekt prispeje k implementácii niekoľkých kľúčových cieľov politiky EÚ, ako sú akčné plány EÚ pre cieľové druhy, národné a európske akčné plány na boj proti nelegálnemu usmrcovaniu vtákov, a tým podporí aj vykonávanie smernice o vtákoch ako aj smernice o environmentálnej kriminalite.
Projekt pomôže zabezpečiť environmentálne vhodné vykonávanie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky, pretože poskytne informácie a odporúčania pre rozvoj infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov a zmierni nepriaznivé vplyvy existujúcej prenosovej a dopravnej infraštruktúry.

Hlavné ciele projektu:

 1. Významné zníženie vplyvu otráv (zníženie miery prípadov otráv o 5 % na úrovni EÚ)
 2. Identifikácia a riešenie problematických prípadov týkajúcich sa úhynov spôsobených elektrickým prúdom / kolíziami s konštrukciami elektrických vedení
 3. Zníženie ďalších príčin mortality zapríčinených činnosťou človeka.

Hlavným cieľovým druhom projektu je haja červená (Milvus milvus), ďalšími cieľovými druhmi projektu sú orol kráľovský (Aquila heliaca), orliak morský (Haliaeetus albicilla) a sokol rároh (Falco cherrug).

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu: https://www.life-eurokite.eu/

 

 

Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Názov projektu: Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001023

Skratka: LIFE DANUBE FREE SKY

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)

Pridružení príjemcovia:

 • Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Bird Protection and Study Society of Serbia)
 • Bulgarian Society for the Protection of Birds
 • CEZ Distribution Bulgaria AD
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority
 • E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
 • Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o.
 • HEP - Distribution system operator d.o.o.
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (The Independent Transmission System Operator in Croatia)
 • Public Institution Nature Park Kopacki rit
 • MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Hungarian Independent Trans­mission Operator Company Ltd.)
 • Nationalpark Donau-Auen GmbH
 • ÖBB-Infrastruktur AG (sub-group of the Austrian Federal Railway)
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (Slovak Electricity Transmission System, Plc.)
 • Západoslovenská distribučná, a.s. (Energy distributor for the Western Slovakia)

Téma: druhová ochrana, prevencia zásahu elektrickým prúdom, zvýšená bezpečnosť elektrických vedení a stĺpov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.09.2020

Ukončenie: 28.02.2026

Stránka projektu: https://danubefreesky.eu/

Projekt sa realizuje v siedmich európskych krajinách v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území s nasledovnou lokalizáciou:

map1

map2

Ciele projektu:

Hlavným účelom projektu je prispieť k cieľu Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity – zabrániť strate biodiverzity pozdĺž rieky Dunaj. Každý rok na jar a na jeseň migrujú Dunajom milióny vtákov smerujúc do a zo vzdialených zimovísk.

Iba Dolná časť Dunaja a Dunajská delta sú domovom približne 331 druhov vtákov, vrátane vzácneho pelikána kučeravého, ako aj 90% svetovej populácie bernikly červenokrkej. Mnohé z týchto druhov čelia v posledných desaťročiach dramatickým populačným poklesom. Zásahy elektrickým prúdom a/alebo kolízie s elektrickým vedením majú každý rok na svedomí 20% hniezdnej populácie orla kráľovského, sokola rároha a pelikána kučeravého.

Medzi hlavné ciele projektu patrí zníženie úmrtnosti vtáctva v dôsledku zrážky a elektrickými vedeniami v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území a zvýšiť populáciu 12 cieľových druhov. Tieto ciele sa v rámci projektu budú dosahovať prostredníctvom izolácie najnebezpečnejších elektrických stĺpov a inštalácie odkloňovačov letu vtákov na najrizikovejších úsekoch elektrických vedení. Populácia 12 cieľových druhov bude monitorovaná štandardnými metódami s cieľom potvrdiť efektívnosť opatrení.

Jedným z cieľov projektu je aj posilniť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť efektívnosť prijatých opatrení na medzinárodnej úrovni. Štandardizované postupy pri monitoringu na medzinárodnej úrovni umožnia zamerať sa na najrizikovejšie oblasti s najväčšou prioritou – 245 kilometrov najrizikovejších elektrických vedení bude pre vtáctvo viditeľnejších a cca 3200 podperných elektrických stĺpov bezpečnejších.

 

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu https://danubefreesky.eu/tu.

 

Wilderness on the border

visegrad fund logo blue 800px 1Between June 2019 and November 2020 the Special Protection Area (SPA) Sysľovské polia will be conserved under the project Wilderness on the border. Under the project the conservation actions will be also implemented in the Fertő-Hanság National Park in Hungary.

This will be ensured by Raptor Protection of Slovakia, Czech Union for Nature Conservation and Hungarian Ornithological and Nature Conservation Association.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.

R91A2427

Why is the project important?

The project will focus to improve attitude of local community towards valuable areas in their neighborhood. At present people living close to SPA Syslovské polia visit the area for recreation. Often legal restrictions and limitations due to conservation of nature are not followed because the people are not aware enough about the importance of this area. Their attitude is rather negative due to lack of awareness, understanding and mutual communication. Disturbance of bird species occurring here result in breeding failure or loss of sources of energy necessary for survival in winter. Especially in case of rare species, such as the red-footed falcon (RFF) it can affect the whole population (only 18 pairs breed in this territory which is at the same time the only one known nesting site of the species in Slovakia). Also the critically endangered great bustard is under high risk of this threat, especially in winter. In the past notice boards and pictograms were installed to increase awareness, the site was promoted via media work, a movie was published online about the red-footed falcon, raising up the importance of this site.

What are the actions of the project?

The attitude of local community will be changed to positive by activities focused to increase awareness. The local people will be offered to directly take part on particular actions focused on research and practical conservation, such as:

1. Online map of hotspots for visitors - "Thank you for watching, from safe distance." This map will present the most interesting spots within Sysľovské polia and adjacent area in Hungary and places where people can observe rare species from safe distance. To prepare this map data about occurence of several species will be updated in participation of the local community.

2. Know you know us - Guided tours with presentation of conservation actions, promo videos online to explain the importance to restrict movement within this particular area (e.g. inspection of nest boxes, ringing of juveniles etc.). - Installation of 15 nest boxes in SK - HU border region (National Park Ferto Hanság, NPFH) and live stream of breeding in one of those to underline the international aspect for both local comunities.

3. Active work for compensation measures Workshops for local people in Sysľovské polia to improve conditions for wild species in field. This will include creating small wetlands, walls for reptiles etc. SK-HU-CZ guidelines will be available for anybody.

What have been done and achieved

This part will be updated during the project implementation :-).

Previous efforts

LIFE REDFOOT project

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2019

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2020, priebežné informácie budeme prinášať nižšie :)

 

Júl 2019:

Kontrolujeme búdky obsadené sokolom myšiarom a sokolom kobcovitým (červenonohým fešákom), aj v CHVÚ Sysľovské polia. Toto územie je dejiskom krátkeho videa z adopcie šiestich mláďat rôzneho veku do náhradných domovov.

 

 

18.6.2019: Plamienka driemavá v minulosti obývala takmer každú kostolnú vežu a poľnohospodársky dvor. Vidieť ju dnes je však veľká vzácnosť. Vďaka aktivitám odborníkov sa situácia mení k lepšiemu. Tento rok sa na štyroch lokalitách vyliahlo doposiaľ 17 mláďat a odborníci očakávajú ešte ďalšie prírastky tam, kde sú zatiaľ len vajíčka. V potrave plamienky driemavej prevládajú hlavne malé hlodavce ako hraboš poľný, myš domáca, nepohrdne ani potkanom. Táto sova tak poľnohospodárom prináša veľký úžitok. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Plamienky v budke Monika Sofkova web

Foto: mláďatá plamienky driemavej v búdke, autorka: Monika Sofková.

14.6.2019: Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo začiatkom marca 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. Podporujeme tak šetrnejší spôsob ochrany plodín. Pri kontrole búdok sme zistili, že sú plné života – hniezdia v nich sokoly myšiare. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

22.5.2019: Pripravili sme pre deti maľovanky s motívom šiestich Chránených vtáčích území na západnom Slovensku, s dôrazom na zaujímavé druhy, ktoré sú pod ochranou zákona. Maľovanky sú pripravné pre formát A4 – dve CHVÚ na jednom liste. Súčasťou materiálov je aj sprievodný text pre pedagógov, rodičov či iných záujemcov o jednotlivých CHVÚ (Dolné Považie, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Sysľovské polia, Ostrovné lúky). Môžete si ich stiahnuť na tomto odkaze v dvoch verziách – s popisom druhov pre tých, ktorí vedia čítať a bez popisu druhov zakreslených v maľovankach. V prípade záujmu o väčšie rozlíšenie prosím píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

20.5.2019: Aktualizovali sme výsledky Malých členských projektov, nájdete ich tu.

 

prednaska Riflik

Foto: prezentácia Zsolta Riflika pre žiakov.

12.4.2019: S ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly
Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva! Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Viac informácií nájdete tu alebo na plagáte nižšie:

 

Vtactvo Devinskej kobyly 2019

 

7.3.2019: V spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. boli na elektrické stožiare umiestnené búdky. Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Budky2

25.1.2019: V SEV Dropie bola vypustená plamienka driemavá. Pri záchrane plamienky si veľmi ceníme vzájomnú spoluprácu s poľnohospodármi. Sprístupňujú nám priestory v hospodárskych budovách, do ktorých umiestňujeme búdky – „plamienkovníky“. Vletový otvor je ošetrený plechovým límcom, ktorý zabraňuje vniknutiu predátorov, najmä kún, do vnútra búdky. Tí predstavujú pre mláďatá v prvých dňoch najväčšie nebezpečenstvo. Búdky sme umiestnili vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. prostredníctvom programu 3DodZSE (Dávame Domov Dravcom).

Video a tlačovú správu nájdete tu.

 22.2.2019: Sedem "Malých členských projektov" už prebieha. Viac informácií nájdete tu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.