Vtáčia kriminalita

Ničenie hniezda/ hniezdneho biotopu, vyrušovanie

K ohrozeniu hniezdenia prostredníctvom vyrušovania počas jeho priebehu, alebo k likvidácii hniezda, či biotopu, môže dôjsť úmyselne (napríklad už spomínaným vystreľovaním či vykrádaním hniezd, ich úmyselnou likvidáciou napríklad z dôvodu znečisťovania okolia vtáčím trusom, ale aj vyrušovaním počas fotografovania či filmovania hniezdiacich jedincov) alebo neúmyselne najčastejšie v dôsledku týchto činností: lesohospodárske, poľnohospodárske a rekonštrukčne práce, neusmernený pohyb návštevníkov – turistika, horolezectvo, vypaľovanie trávy a pod.). Likvidácia biotopu môže byť priestupkom aj v prípade, že sa nejedná o hniezdny biotop, ale o miesto odpočinku, rozmnožovania, preperovania či zimovania chráneného druhu.

Jednou z činností RPS je aj zabezpečovanie ochrany potenciálne ohrozených hniezd. Niektoré druhy vtákov hniezdia na zemi, napríklad také vzácne druhy ako kaňa popolavá či drop fúzatý, niekedy aj bežnejšia kaňa močiarna, si na hniezdenie vyberajú porasty poľnohospodárskych plodín. V tomto prípade sa postupuje veľmi citlivo – tak aby nedošlo k vyrušeniu. Základom je presná lokalizácia hniezda – dohľadanie realizujú skúsení odborníci, nakoľko treba dbať nielen na minimalizovanie vyrušovania, ale tiež napríklad na odstránenie ľudských pachových stôp, ktoré by mohli k hniezdu prilákať predátorov. Po tom, ako je známe presná poloha hniezda, bezodkladne kontaktujeme užívateľa pozemku a príslušný obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP), za účelom vymedzenia ochrannej zóny okolo hniezda, v čo možno najväčšom okruhu, ktorý je prípustný pre užívateľa pozemku, resp. v okruhu, ktorý ustanoví OÚŽP na základe pojednávania, na ktorom sa zúčastnia všetky dotknuté strany.

V ochranných zónach stanoví OÚŽP na základe konzultácii presný režim - je vylúčená akákoľvek hospodárska činnosť počas hniezdenia až do vyvedenia mláďat. V lesných biotopoch sa obmedzenia týkajú aj mimohniezdneho obdobia, za účelom ochrany a zachovania  biotopu.

V prípade rekonštrukčných alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť priebeh hniezdenia, resp. mali by za následok priamu likvidáciu hniezda, je ideálnym riešením uzavrieť s realizátorom stavby dohodu na posune prác na obdobie po osamostatnení mláďat. Z rozličných príčin sa to však nie vždy podarí a preto je potrebné hľadať náhradné riešenia; niekedy je možné premiestniť hniezdo o kúsok ďalej od pôvodného umiestnenia, tak aby bol pár schopný hniezdo nájsť. Ak je rozsah prác väčší a nie je možná dohoda s realizátorom, prenesú sa vajcia alebo mláďatká do náhradných hniezd – k „adoptívnym“ rodičom, v tomto prípade je však potrebné brať ohľad na niekoľko faktorov: základom je samozrejme vedomosť o lokalizácii hniezda druhu, ktorého umiestnenie riešime, jedince umiestňované do náhradného hniezda musia byť približne v rovnakom veku ako mláďatá v hniezde a na dôvažok počet mláďat musí byť taký, aby ich bol rodičovský pár všetky plnohodnotne kŕmiť. Všetky tieto činnosti musia realizovať odborníci, ktorí majú potrebné skúsenosti a povolenia.

V závislosti od výšky spôsobenej škody sa v prípade tejto nelegálnej činnosti môže jednať o trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona alebo priestupok v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, prípadne trestný čin pytliactva v zmysle § 310 Trestného zákona.

vyrusovanie 1

Obr. 1: Zničené hniezdo rybára riečneho.

vyrusovanie 2

Obr. 2: Výroba oplôtku, ktorého úlohou bola ochrana hniezda kane popolavej.

​ 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky