Vtáčia kriminalita

Vykrádanie hniezd

V prípade tohto druhu nelegálnej činnosti dochádza k odcudzeniu vajec alebo mláďat. Vykrádané sú hniezda druhov atraktívnych z chovateľského hľadiska (sokol sťahovavý, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný), alebo druhov, ktorých odchov je v zajatí nemožný, resp. veľmi náročný (jastrab lesný). Dôvodom tiež môže byť zámer priniesť do chovu „čistú“ krv, nakoľko jedince odchované v zajatí nemajú také výrazné chovateľsky preferované vlastnosti, ako jedince pochádzajúce z voľnej prírody.

Na zriadenie reprodukčného chovu sú tiež preferované vitálnejšie jedince z voľnej prírody, nepoznamenané chovom v zajatí. Vykrádanie na Slovensku v období od polovice 70-tych do konca 80-tych rokov 20. storočia rozhodujúcou mierou prispelo k takmer úplnej likvidácii populácie sokola rároha na Slovensku. Tento negatívny trend sa podarilo zvrátiť aj vďaka organizovanému, systematickému stráženiu hniezd, na ktorom sa podieľali stovky dobrovoľníkov. Stráženie bolo zabezpečované Ochranou dravcov na Slovensku (v tom čase „Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov“) a Štátnou ochranou prírody SR. Hniezda ohrozených druhov dravcov sú každoročne strážené aj v dnešných časoch. Vďaka intenzívnemu stráženiu v rokoch 1990 až 1997 významne poklesol počet vykradnutých hniezd sokola rároha (Falco cherrug), pričom počas stráženia boli zaznamenané viaceré pokusy o vykradnutie sokoliarmi. Od roku 1992 bolo zahájené aktiívnejšie  stráženie hniezd orla skalného (Aquila chrysaetos), v roku 1997 boli priamo pri vykrádaní zadržaní traja českí sokoliari, ktorí boli následné súdení v Českej republike.  V roku 1999 vstúpili do platnosti prísnejšie právne normy, ktoré boli účinným nástrojom pri riešení prípadov vykrádania a podstatne prispeli k lepšej vymožiteľnosti práva. V roku 2000 boli pri pokuse o vykradnutie hniezda orla skalného zadržaní dvaja členovia Českého klubu sokoliarov – K.M. a K.P., spolu s občanom Ukrajiny L.J., všetky tri osoby boli vykázané z územia SR a bola im zabavená lezecká výstroj.V roku 2001 bol priamo pri čine vykrádania hniezda orla skalného zadržaný český sokoliar Josef Kubec, ktorý bol odsúdený nepodmienečne na jeden rok. Po tejto udalosti významne poklesli počty vykradnutých hniezd a prípad tiež preukázal reálnu vymožiteľnosť práva.

V roku 2004 bol pri pokuse o vykradnutie hniezda sokola sťahovavého (Falco peregrinus) pristihnutý pracovníkmi Štátnej ochrany prírody slovenský sokoliar R.B,ktorý bol podmienečne odsúdený. V roku 2006 bol políciou SR zadržaný a neskôr aj odsúdený, v dĺžke trvania trestu jeden rok, bývalý slovenský sokoliar Š. Bédi.,ktorý nezákonne prevážal 6 mláďat sokola sťahovavého a 1 mláďa krkavca. Na základe získaných informácii sú pre ilegálny obchod najlukratívnejšie druhy sokol sťahovavý, sokol rároh, orol skalný, jastrab lesný a orol kráľovský. Všetky uvedené druhy sú využívané na sokoliarske účely.

Najvýznamnejší vplyv na znižovanie počtu vykradnutých hniezd vzácnych a ohrozených druhov dravcov majú viaceré faktory, predovšetkým praktická ochrana hniezd, povinnosť jednoznačného a nezameniteľného preukázania pôvodu jedincov v chove (najmä test DNA)  a účinný zákon na reguláciu obchodu a chovov, ktoré, ako sa ukázalo sú kľúčové pre potláčanie ilegálneho obchodu.

Páchateľmi takejto trestnej činnosti sú nezriedka zástupcovia väčších organizovaných skupín, ktorí majú svoj čin starostlivo naplánovaný a veľmi dobre poznajú terén, podmienky prostredia aj lokalizáciu hniezda. Často dlhodobo sledujú okolie hniezd vracajú pred samotným činom, aby získali dostatočné poznatky o prípadnom zabezpečení ochrany hniezda a ďalších podmienkach. Dôležité sú výpovede svedkov, napríklad užívateľov pozemkov, ktorí si mohli všimnúť páchateľa . O tom, že bolo hniezdo vykradnuté, často vypovedajú iba nenápadné stopy v jeho okolí; polámaný porast alebo konáre, stopy po obuvi, stopy po lezeckej výstroji na kmeni stromu, ohorky z cigariet.

Ak odcudzené jedince prežijú transport, sú zväčša predané do okolitých, ale aj vzdialenejších krajín z celej Európy, konečným odberateľom (predovšetkým sokolov) sú často krajiny Arabského polostrova, kde má sokoliarstvo veľmi dlhú tradíciu. Odcudzené jedince bývajú tiež často vyvážené do väčšiny štátov západnej a strednej Európy, kde sú v chovných zariadeniach sokoliarov využívané na rozmnožovanie, alebo dostávajú základný sokoliarsky výcvik, čím sa ich hodnota na trhu zvyšuje.  Jedince, ktoré nezahynú pri transporte alebo dôsledkom neodbornej manipulácie a starostlivosti, sú tak odsúdené na doživotné zajatie vo voliére. Dokumenty potrebné na legálny chov jedincov v zmysle legislatívnych predpisov sú často falšované alebo získavané protiprávnym spôsobom. V tomto prípade sa k trestnému činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona, resp. k priestupku v zmysle Zákona č. 543/2002, môže pridružiť aj priestupok v zmysle Zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Ochrana dravcov na Slovensku každoročne koordinuje stráženie hniezd v rámci celého Slovenska prostredníctvom svojich členov, ale aj s pomocou dobrovoľníkov, kedy sa okrem fyzického stráženia hniezda z bezpečenej vzdialenosti – tak aby nedochádzalo k vyrušovaniu, využívajú aj rôzne moderné technológie, ako fotopasce a iné detekčné zariadenia.

V závislosti od výšky spôsobenej škody sa v prípade tejto nelegálnej činnosti môže jednať o trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona alebo priestupok v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prípadne Zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

vykradanie 1

Obr. 1 a Obr. 2: V roku 2001 sa podarilo dolapiť páchateľa – českého sokoliara Josefa Kubca, ktorý z hniezda orla skalného ukradol jedno mláďa, páchateľ bol právoplatne odsúdený a v nápravno-výchovnom zariadení strávil jeden rok.

vykradanie 2

 

vykradanie 3

Obr. 3 a Obr. 4: Prázdne hniezdo sokola sťahovavého (Obr. 3), vykradnuté v roku 2006. Páchateľa sa podarilo chytiť vďaka aktívnej dlhodobej spolupráci ochranárov s políciou na slovensko-maďarskej hranici. Vykrádač hniezd – člen Slovenského klubu sokoliarov, sa snažil prepašovať 6 mláďat sokola sťahovavého a 1 mláďa krkavca čierneho do Maďarska, kde mal mláďatá prevziať priekupník z Rakúska. Mláďatá pochádzali z voľnej prírody a vďaka okamžitému zásahu polície a ochranárov sa podarilo všetky vrátiť do ich hniezd (Obr. 4). Radosť rodičovských párov, ktorým sa po niekoľkých dňoch vrátili mláďatá na hniezdo, je neopísateľná.

vykradanie 4

 

vykradanie 5

Obr. 5: Hniezdo orla kráľovského v okrese Senica, z ktorého boli v roku 2009 ukradnuté tri mláďatá.

vykradanie 6

Obr. 6: Mláďa orla kráľovského.

vykradanie 7

Obr. 7: Mláďa orla krikľavého na hniezde – v roku 2009 bolo vykradnuté hniezdo tohto druhu v Tatranskom národnom parku.

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky