Vtáčia kriminalita

Odchyty a vykladanie pascí

Cieľom umiestňovania pascí v krajine je, tak ako v prípade vykladania otrávených návnad, likvidácia tzv. škodnej zveri a iných predátorov, ako sú lasicovité šelmy, túlavé psy a mačky, ale aj dravé vtáky.

Na odchyt sú používané rôzne zariadenia, ktoré jedinca spravidla neporania ani neusmrtia, cieľom odchytu je získať jedince z voľnej prírody na odchov v zajatí, resp. predaj.. V prípade, že osoba, ktorá odchyt vykonáva, je držiteľom platnej výnimky na túto činnosť, je povinná ju mať v čase vykonávania činnosti pri sebe a preukázať sa ňou.

V závislosti od výšky spôsobenej škody sa môže jednať o trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona, trestný čin pytliactva v zmysle § 310 Trestného zákona (skutková podstata tohto trestného činu je naplnená, ak je nepovolená pasca v poľovnom revíri nastražená, alebo ak je v takejto pasci chytená poľovná zver v čase zákonnej ochrany). Môže sa jednať aj o priestupok v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

odstrely 1

Obr. 1 a Obr. 2: Nášlapné pasce (sklapovacie železá, alebo tiež čeľuste) sú založené na princípe neselektívneho odchytu, ich používanie je zakázané. Do pasce umiestňujú páchatelia rôzne návnady. Akonáhle je takáto pasca nastražená, je dosiahnutá skutková podstata trestného činu pytliactva v zmysle § 310 Trestného zákona. Obeťou takejto pasce sa môže stať nie len domáce zviera, ale tiež človek, ktorému takéto zariadenie môže spôsobiť závažné poranenie.

odstrely 2

odstrely 3

Obr. 3: Myšiak lesný, ktorému musela byť amputovaná končatina v dôsledku závažného zranenia, spôsobeného nášľapnou pascou a stal sa z neho trvalý hendikep.

odstrely 4

Obr. 4: Ďalší jedinec myšiaka, ktorému pasca spôsobila smrteľné zranenie. Mnohé obete trpia v pasci v ukrutných bolestiach aj niekoľko dní a zo zúfalstva dochádza aj k sebapoškodzovaniu, kedy si napríklad líška, pes či mačka snaží odhryznúť končatinu aby sa z pasce vyslobodili. Obeť v pasci po dlhom trápení nezriedka uhynie a ak sa ju podarí vyslobodiť často je v dôsledku rozsahu zranení utratená.

odstrely 5

Obr. 5: Jastrabie koše sú v zmysle zákona považované za zariadenia na odchyt  dravcov a na ich použitie je potrebná výnimka zo Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Takáto výnimka je potrebná aj pri používaní ďalších odchytových zariadení, napríklad sietí (Obr. 6) a držiteľ ju musí mať v čase vykonávania odchytu pri sebe a musí sa ňou na požiadanie preukázať kompetentnému predstaviteľovi štátnych orgánov.

odstrely 6

Obr. 6 a Obr. 7: Jedno z používaných odchytových zariadení – ornitologická sieť

odstrely 7

odstrely 8

Obr. 8: Ďalším používaným typom pasce je zariadenie, ktoré je možné ovládať aj na diaľku, takže páchateľ môže byť od pasce vzdialený aj niekoľko sto metrov

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky