Vtáčia kriminalita

Dovoz, vývoz, obchodovanie, držba

Tento druh nelegálnej činnosti súvisí s odchytom i vykrádaním hniezd a dotýka sa samozrejme druhov atraktívnych z chovateľského hľadiska (rôzne druhy dravcov, papagáje, glezgy, stehlíky a i.).

V závislosti od výšky spôsobenej škody sa môže jednať o trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona alebo priestupok v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prípadne Zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

drzba 1

Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3:Tento druh nelegálnej činnosti súvisí s odchytom i vykrádaním hniezd a dotýka sa samozrejme druhov atraktívnych z chovateľského hľadiska (rôzne druhy dravcov, papagáje, glezgy, stehlíky a i.). Odchytávané a vykrádané druhy sú prevažne pašované do susedných krajín a využívané na rôzne účely – odchov, ďalší predaj, rozmnožovanie a pod.

drzba 2  
drzba 3  

​ 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky