Vtáčia kriminalita

Cezhraničné aspekty

Nelegálna činnosť je významnou príčinou poklesu biodiverzity nielen na území Slovenska, ale z celosvetového hľadiska - vtáky nepoznajú hranice a na základe priamych pozorovaní a preukázateľných vedeckých dôkazov – napríklad vďaka využívaniu ornitologických krúžkov, satelitnej a rádiovej telemetrie dnes vieme, že sa nezriedka stávajú obeťou nelegálnej činnosti v krajine mimo svojho rodiska.

Na území Slovenska už takto zahynuli jedince  mnohých chránených druhov pochádzajúce z Ruska, Ukrajiny či krajín severnej Európy (Švédsko, Fínsko). Často sa jedná o zimujúce druhy, ktoré sa na Slovensku počas zvyšku roka nevyskytujú (myšiak severský, kaňa sivá, hlaholka severská, potápač biely a ďalšie). Tisícky vtákov každoročne padnú za obeť strelcom pri svojej migrácii ponad ostrov Malta – z tohto dôvodu sa realizuje medzinárodná kampaň a petícia na zastavenie tejto nelegálnej činnosti a prísnejšie tresty pre páchateľov v krajine. Rovnaký problém pretrváva aj v ďalších krajinách Európy – najmä Taliansku, Francúzsku, Turecku, ale aj v susednom Rakúsku. Páchatelia, ktorí vykrádajú hniezda na území Slovenska, vykonávajú túto činnosť na objednávku odberateľov – chovateľov z rôznych krajín, často sú konečným odberateľom krajiny Arabského polostrova. Otrávené návnady vykladané v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku zabíjajú vtáky pochádzajúce zo Slovenska a naopak.   

Mnohé druhy, ako napríklad sokoly, ale aj sova myšiarka ušatá, si nestavajú vlastné hniezda, ale na hniezdenie využívajú hniezda iných druhov, napríklad krkavcovitých vtákov alebo iných druhov dravcov. Likvidáciou hniezd v krajine, najčastejšie vystreľovaním, dochádza k redukcii hniezdnych príležitostí týchto druhov. Často dochádza tiež k priamemu usmrcovaniu „staviteľov hniezd“.

V dôsledku nelegálnej činnosti dochádza často aj k ohrozeniu ľudského zdravia (streľba v intraviláne, vykladanie sklapovacích pascí), majetku (vystreľovanie hniezd na stožiaroch vysokého elektrického napätia), resp. domácich zvierat (vykladanie otrávených návnad).

V prípade odchovu jedincov v zajatí a ich vzájomného kríženia je relevantný aspekt poškodenia pôvodného genofondu pri úniku hybridného jedinca zo zajatia do voľnej prírody. Boli zaznamenané prípady, kedy došlo k páreniu a hniezdeniu hybridného jedinca s jedincom z voľnej prírody. Hybridné jedince môžu tiež obsadiť voľnú ekologickú niku pôvodných druhov a vytlačiť ich z prirodzeného miesta výskytu.

Nezanedbateľným nie je ani finančný aspekt tohto druhu nelegálnej činnosti. Tisíce eur ročne dosahujú čiastky vynaložené každoročne na prepravu zranených či usmrtených jedincov, na veterinárne vyšetrenia a odborné analýzy, rehabilitáciu a odbornú starostlivosť jedincov, liečivá a dezinfekčné prípravky. Niektoré jedince musia byť vzhľadom na rozsah alebo charakter poranení utratené, z mnohých obetí nelegálnej činnosti sa však stávajú trvalo hendikepované jedince, ktoré nemožno vrátiť do voľnej prírody, nakoľko by v dôsledku svojho hendikepu neprežili (amputácia krídla, dolnej končatiny a i.). Takéto jedince sú umiestňované do niektorej z chovných alebo rehabilitačných staníc (v roku 2010 je v SR registrovaných 5 rehabilitačných a 18 chovných staníc). Podpora takýchto zariadení a starostlivosti o hendikepované živočíchy, je však zo strany štátu na nedostatočnej úrovni (kompetentné orgány ako obvodné úrady životného prostredia a pracoviská Štátnej ochrany prírody nedisponujú dostatočným množstvom finančných a technických prostriedkov) a preto musia funkciu štátnych orgánov často nahrádzať mimovládne organizácie z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov projektov zameraných práve na činnosti, ktorých realizácia by mala byť zastrešená štátom.  

Prax ukázala, že pri odhaľovaní prípadov a boji proti vtáčej kriminalite je veľmi efektívnym prostriedkom vzájomná spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami – tretím sektorom a orgánmi štátnej správy (úrady životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Policajný zbor SR, Slovenská inšpekcia SR). Vďaka tejto spolupráci sa podarilo úspešne odhaliť niekoľko prípadov a potrestať páchateľov trestných činov a priestupkov.

Ochrana dravcov na Slovensku, v rámci boja proti tomuto druhu nelegálnej činnosti, okrem praktických opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov a ochranu jednotlivých druhov, prehlbuje spoluprácu s užívateľmi pozemkov i poľovníckou obcou a vyvíja rôzne aktivity na zvýšenie povedomia širokej verejnosti.

 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky