Vitajte na webstránke projektu

Projekt Ochranou orla krikľavého chránime biodiverzitu Oravy realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s občianskym združením Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá.

Projekt je finančne podporený z Globálneho fondu pre životné prostredie (GEF) v rámci Programu malých grantov implementovaný prostredníctvom rozvojového programu OSN (UNDP) vo výške 46 475 USD.

Projekt spolufinancuje Ochrana dravcov na Slovensku a Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá.

Trvanie projektu je 18 mesiacov od 1.9.2012 do 28.2.2014.

Aktivity

1. Monitoring orla krikľavého a kontrola dodržiavania podmienok ochrany vo vyhlásených ochranných zónach (OZ) pre ochranu hniezdnych biotopov orla krikľavého.

V centre pozornosti projektu budú hniezdne páry orla krikľavého potvrdené pozorovaniami Ochrany dravcov na Slovensku a spolupracujúcich expertov v regióne Oravy v ostatných rokoch. Na ochranu ich hniezdnych biotopov a zabezpečenie nerušeného hniezdenia sa budú navrhované miestne a časové obmedzenia aktivít, ktoré môžu mať negatívny vplyv na populáciu orla krikľavého. Tým vzniknú tzv. ochranné zóny. V rámci projektu sa bude kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok v existujúcich ochranných zónach a bude sa monitorovať hniezdna úspešnosť orla krikľavého v roku 2013. Ochranné zóny zabezpečia ochranu cca 1100 ha hniezdnych biotopov orla krikľavého.

2. Vypracovanie dlhodobého programu monitoringu a ochrany orla krikľavého v širšom kontexte ochrany biodiverzity v regióne Oravy

Poznatky získané pri monitoringu ako aj dlhodobé poznatky členov Ochrany dravcov na Slovensku a skúsenosti lokálnych expertov budú využité pri príprave Programu monitoringu a ochrany orla krikľavého v regióne Oravy. Opatrenia zahrnuté do programu budú konzultované a odsúhlasené s kľúčovými dotknutými organizáciami a záujmovými skupinami ako je Štátna ochrana prírody SR, majitelia a užívatelia lesných pozemkov, poľovníci. Program nebude formálny dokument schválený štátnym úradom, ale bude predstavovať konsenzus dotknutých skupín a tým sa zabezpečí udržateľnosť jeho implementácie. Opatrenia obsiahnuté vo formálnych dokumentoch sú niekedy vnímané ako „vynútené“ a to je jedna z príčin prečo sa k nim dotknuté subjekty stavajú negativisticky.

3. Zlepšenie infraštruktúry Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá v súčasnosti disponuje 12 voliérami rôznej veľkosti, ktoré slúžia na rehabilitáciu živočíchov v súlade s jej poslaním. Súčasná optimálna kapacita stanice je cca 35 jedincov. Táto kapacita je nedostatočná. Niekedy je v stanici núdzovo umiestnených až 50 jedincov. Pre efektívnejšiu rehabilitáciu väčších druhov dravcov ako napríklad orol krikľavý chýba voliéra na intenzívne rozlietávanie. Vhodne rehabilitované a rozlietané vtáky majú lepšiu šancu naozaj úspešného návratu k životu v prírode. V rámci projektu bude v areáli Záchrannej stanice Zázrivá postavená nová veľká voliéra, ktorá bude slúžiť na takýto účel. Posilnením rehabilitačnej kapacity, bude Záchranná stanica účinnejšie prispievať k ochrane biodiverzity regiónu Oravy. V roku 2009 sa začalo popri stanici budovať Ekocentrum. Ekocentrum má kapacitu cca 40 osôb. V súčasnosti sa využíva hlavne od neskorej jari do jesene. Aby ho bolo možné využívať celoročne – t.j. aj v zimných mesiacoch jeho obvodové múry budú zateplené. Zateplenie prispeje aj k výraznejšej úspore energie pri vykurovaní budovy.

4. Vypracovanie komunikačného plánu a podnikateľského plánu Záchrannej stanice a Ekocentra Zázrivá

V rámci projektu bude vypracovaný komunikačný a podnikateľský plán Záchrannej stanice a Ekocentra Zázrivá. Podnikateľský plán sa bude opierať o aktivity, ktoré budú v budúcnosti generovať príjem pre Záchrannú stanicu, jedným z nosných aktivít bude rozvoj „bioturizmu“, to znamená poznávacieho a zážitkového turizmu založeného na biodiverzite. Integrované budú aj aktivity využívajúce tradičné vedomosti o využívaní biodiverzity a propagácia tradičných lokálnych produktov. Komunikačný a podnikateľský plán bude pilotne implementovaný počas projektu.

5. Realizácia stretnutí so záujmovými skupinami zameraná na hľadanie konsenzu na ochrane orla krikľavého v širšom kontexte ochrany biodiverzity regiónu Oravy

V rámci projektu sa uskutočnia 3 stretnutia s dôležitými záujmovými skupinami (lesníci, poľovníci, ŠOP SR , farmári, predstavitelia cestovného ruchu) ktorí svojimi aktivitami ovplyvňujú stav biodiverzity a stav zachovania orla krikľavého v regióne. Celkový očakávaný počet účastníkov je 60. V rámci stretnutí bude týmto skupinám vysvetľovaný širší význam biodiverzity, rôzne prístupy k ochrane a využívaniu biodiverzity, exitujúce podporné mechanizmy a bude sa hľadať spoločný konsenzus na opatreniach, ktoré budú implementované v regióne Oravy pre ochrany orla krikľavého/ biodiverzitu.

6. Realizácia vzdelávacích aktivít v ekocentre Zázrivá aj v regióne Oravy pre rôzne skupiny

Tradičné ekovýchovné aktivity – prednášky exkurzie (20 prezentácií / exkurzií / min 400 účastníkov) budú doplnené dvomi kurzami. Kurz Mladý ochranár bude mať za cieľ aktívne zapojiť primeraným spôsobom deti a mládež do monitoringu a ochrany biodiverzity v regióne. Kurz „Ako sa stať bio sprievodcom“ bude určený osobám ktoré si hľadajú zamestnanie alebo doplnkové príjmy a poskytne im základné informácie, ktoré by mal vedieť človek, ktorý by mal záujem o takúto profesiu.

7. Realizácia aktivít zameraných na propagáciu projektu a šírenie výsledkov projektu

Projekt bude propagovaný prostredníctvom web stránky a v médiách. V závere implementácie projektu bude vypracovaná metodika implementácie opatrení v projekte , ktorá výstižným spôsobom zhrnie pozitívne aj negatívne skúsenosti získané pri realizácii projektu. Metodika bude prezentovaná na záverečnom workshope, cieľom ktorého bude prezentovať výsledky a metodiku projektu skupinám, ktoré majú potenciál ich replikovať vo svojej praxi.

8. Manažment projektu

9. Zasadnutia riadiaceho výboru projektu

V rámci projektu bude ustanovený riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať nad implementáciou projektu a bude nápomocný pri riešení prípadných problémov

Realizátori projektu

 

RPS logo sk

 

eko-centrum-zazriva

 


Program malých grantov, ktorý financuje Globálny fond pre životné prostredie sa realizuje prostredníctvom Rozvojového programu OSN a Programu služieb OSN (UNOPS). Využíva sa vo vyše 120 krajinách sveta a doposiaľ bolo v jeho rámci podporených vyše 13 tisíc projektov. Program GEF SGP na Slovensku bol spustený v marci 2009.

 

GEF je nezávislá finančná organizácia, ktorú tvorí partnerstvo 182 krajín, medzinárodných inštitúcií, mimovládnych organizácií a súkromného sektora. GEF poskytuje granty rozvojovým krajinám na projekty ochrany životného prostredia a podporu udržateľného života v miestnych komunitách.

 

UNDP je globalnou rozvojovou agentúrou. Poskytuje strategické poradenstvo a pomáha budovať inštitucionálne a ľudské kapacity na podporu vyváženého hospodárskeho rastu, sociálnej rovnosti a uplatňovania demokracie a ľudských práv.