Vitajte na stránke projektu LIFE09 NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie, známejšieho pod skratkou LIFE+, v rámci zložky LIFE+ Príroda a biodiverzita. Projekt realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s. a potrvá 48 mesiacov od januára 2011 do decembra 2014.

Celkový rozpočet projektu je 1,045,265.00 EUR. Príspevok Európskej únie je 783 948 EUR, čo predstavuje 75 % z celkového rozpočtu projektu. Na financovaní projektu sa podieľajú aj príjemcovia projektu v celkovom objeme 261 317 EUR.

 

LIFE je skratka pre Finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie. Všeobecným cieľom LIFE je prispieť k príprave, implementácii a aktualizácii environmentálnej politiky a legislatívy EÚ prostredníctvom spolufinancovania pilotných alebo demonštračných projektov s pridanou európskou hodnotou. Podpora prostredníctvom tohto nástroja začala už v roku 1992. Do roku 2012 bolo podporených 3506 projektov. Súčasná fáza sa realizuje v rokoch 2007 – 2013 pod názvom LIFE+ a má rozpočet 2,143 mld €.

LIFE+ má tri zložky:

  • LIFE+ príroda a biodiverzita,
  • LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia,
  • LIFE+ informovanie a oznamovanie.

 

Natura 2000 je ekologická sústava chránených území členských krajín Európskej únie. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených biotopov a druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú smernice Európskeho parlamentu a Rady, smernica č. 2009/147/ES (v minulosti 79/409/EHS) o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) a smernica č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch). Natura 2000 je tvorená osobitne chránenými územiami (v národnej legislatíve chránené vtáčie územia), ktoré sa vyhlasujú na ochranu vtákov a osobitnými územiami ochrany pre ochranu prírodných biotopov a druhov rastlín a živočíchov (v národnej legislatíve územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území).