Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany orla krikľavého na Slovensku prostredníctvom vytvorenia priaznivých podmienok pre stabilizáciu slovenskej populácie, ktorá je významnou súčasťou hniezdnej populácie Karpatského ekoregiónu a neoddeliteľnou súčasťou stredoeurópskej populácie tohto druhu.

Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie opatrení na:

  • zabezpečenie ochrany hniezdnych a potravných biotopov orla krikľavého
  • elimináciu lesohospodárských aktivít negatívne ovplyvňujúcich hniezdne prostredie orla krikľavého
  • zníženie miery hlavných príčin vyrušovania a mortality
  • zvýšenie personálnych a technických kapacít pre zabezpečenie primeranej ochrany druhu