Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Orol krikľavý (Aquila pomarina) patrí medzi ohrozené druhy vtákov, ktorých populácie sú v Európe na ústupe. Je to sťahovavý druh. V Európe hniezdi od Balkánskeho polostrova a Turecka na juhu až po Baltické more na severe. Západná hranica rozšírenia prebieha severovýchodným Nemeckom cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Grécko. Východná hranica areálu siaha po západnú časť Ruska do oblasti medzi Čiernym a Kaspickým morom. Zimuje zväčša vo východnej a juhovýchodnej Afrike.

Početnosť hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku je odhadovaná na 800 – 900 párov. U nás obýva rozmanité biotopy v nadmorských výškach od 100 m do 900 m n. m. s mozaikou lesov, lúk, pasienkov, polí a mokradí. Hniezdi v listnatých, ihličnatých aj zmiešaných lesoch.

V potrave orla krikľavého môžeme nájsť širokú škálu živočíchov od cicavcov cez vtáky, obojživelníky až po plazy a dokonca i väčší hmyz, mäkkýše a iné bezstavovce. Najčastejšou korisťou sú však drobné zemné hlodavce, z ktorých hraboš poľný tvorí približne 70 % potravy.

Na Slovensko prilieta začiatkom apríla a už koncom apríla alebo začiatkom mája samica znáša v niekoľkodňovom odstupe zvyčajne 2 vajcia, na ktorých sedí cca 40 dní. Starostlivosť o mláďatá na hniezde trvá cca 60 dní, mláďatá opúšťajú hniezdo koncom júla až začiatkom augusta. Pre orla krikľavého je veľmi charakteristický tzv. kainizmus, ktorý spočíva v tom, že staršie silnejšie mláďa usmrtí alebo vytlačí z hniezda mladšieho súrodenca. Preto iba výnimočne hniezdo opúšťajú dve mláďatá bez zásahu človeka. Do zimovísk orly odlietajú v septembri až októbri.