LIFE pre orla krikľavého, LIFE pre životné prostredie

logo life 20 200Tlačová správa Bratislava, 29.05.2012

V týchto dňoch si pripomíname dvadsiate výročie prijatia dvoch dôležitých nástrojov pre ochranu biodiverzity a jej udržateľné využívanie v Európskej únii. Sú to smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. smernica o biotopoch) a LIFE – finančného nástroja Európskej únie pre životné prostredie. Kým smernica o biotopoch predstavuje právny rámec pre ochranu ohrozených druhov a biotopov a zakladá sústavu chránených území členských krajín EÚ - NATURA 2000, LIFE poskytuje finančné prostriedky pre projekty prispievajúce k implementácii, ale aj ďalšiemu rozvoju environmentálnej legislatívy a politiky Spoločenstva.

Oba vznikali v čase, keď svetové spoločenstvo pripravovalo komplexný Dohovor o biologickej diverzite, text ktorého bol prijatý 22. mája 1992, teda len deň potom ako bola schválená Smernica o biotopoch. Stali sa tak zároveň významným nástrojom prispievajúcim k ochrane biodiverzity na globálnej úrovni.

Pri tejto príležitosti sa v dňoch 30. a 31. mája 2012 uskutoční podujatie s názvom „LIFE pre orla krikľavého, LIFE pre životné prostredie“. Podujatie sa koná v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“, ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a  Východoslovenskou energetikou, a.s..

„Pri názve podujatia sme využili tak trochu slovnú hračku: „LIFE“ znamená v angličtine život. Preto názov podujatia implikuje nielen tú skutočnosť, že EÚ prostredníctvom svojho finančného nástroja prispieva k ochrane orla krikľavého, resp. k ochrane životného prostredia ako celku, ale zároveň symbolizuje, že prispieva k ich existencii ako takej“, vysvetľuje Zuzana Guziová z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„V Medzilaborciach – v srdci Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina a pri chate Slaná voda, v katastrálnom území Oravská Polhora v Chránenom vtáčom území Horná Orava  budú za účasti predstaviteľov Štátnej ochrany prírody SR, miestnych úradov, úradov životného prostredia a všeobecne verejnosti odhalené informačné tabule o projekte. Súčasťou podujatia je aj seminár o ochrane životného prostredia v EÚ, ktorý sa uskutoční v Informačnom stredisku Štátnej ochrany prírody v Medzilaborciach dňa 30. mája 2012 a slávnostné zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v Informačnom stredisku Štátnej ochrany prírody v Ústi nad Priehradou pri Námestove dňa 31. mája 2012“- dodáva Boris Maderič z tej istej mimovládnej organizácie.

- KONIEC -

Ďalšie informácie:

Zuzana Guziová, 0907 503 844

Boris Maderič, 0904 260 301

Príloha : Orol krikľavý - prezentacia