Podpora projektu od Ministerstva životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo podporiť projekt Ochrana orla krikľavého na Slovensku prostredníctvom osobitného Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE + zo štátneho rozpočtu pre programové obdobie 2007 -2013. Pre projekt bolo prisľúbených spolu 130 830 EUR , z toho 10 830 EUR pre aktivity, ktoré zabezpečuje Ochrana dravcov na Slovensku a 120 000 EUR na inštalovanie konzolových chráničiek na stĺpy 22 KV elektrického vedenia v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, ktoré zabezpečuje Východoslovenská energetika, a.s.. Za podporu úprimne ďakujeme !