Ochranné zóny okolo hniezd orla krikľavého

Odborny podklad pre vyhlasovanie ochrannych zonDoteraz v rámci projektu bolo vo všetkých projektových územiach zabezpečených ochrannými zónami spolu 118 párov orla krikľavého. V niekoľkých prípadoch ochranné zóny nemuseli byť vyhlásené, nakoľko režim ochrany hniezdisk u niektorých párov je zabezpečený tým, že ich hniezda sú situované v prírodných rezerváciách, kde platí zákaz vykonávania akejkoľvek hospodárskej činnosti. V iných prípadoch hniezda niekoľkých párov sú situované na takých miestach (spravidla mimo lesného pôdneho fondu), kde hniezdenie a samotný hniezdny biotop nie sú ohrozené realizáciou lesohospodárskej činnosti. V prvom štvrťroku roku 2015 plánujeme podať ešte podnety na zabezpečenie ochrany cca 15 hniezdnych lokalít orla krikľavého.

Za účelom jednotného postupu zo strany Okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie v rámci Slovenska (OÚ), priebežne urgujeme Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) aby vydalo interné usmernenie (adresované OÚ) k vyhlasovaniu ochranných zón okolo hniezd orla krikľavého a iných chránených živočíchov, ktorých cieľom je časové a územné obmedzenie vykonávania činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť ohrozené a vzácne druhy vtákov alebo ich biotopy. Odborný podklad k predmetnému usmerneniu, vypracovaný v spolupráci RPS, BROZ a SOS/BirdLife Slovensko, bol predložený MŽP SR ešte v marci 2013. Odborný podklad nájdete tu.