nase sk dravce2

nase sk sovy2

Pracovné skupiny

Na Slovensku pravidelne hniezdi 17 druhov dravcov a 9 druhov sov. Pre získanie čo najpresnejších údajov o ich početnosti, rozšírení a príčinách ohrozenia pôsobia v rámci Ochrany dravcov na Slovensku pracovné skupiny zamerané na jednotlivé druhy dravcov a sov. Členovia pracovných skupín vykonávajú pravidelný monitoring hniezdnej produktivity, faktorov ohrozenia, potravnej ponuky, hniezdnych biotopov. Veľký dôraz je kladený na zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat. Pri hniezdach sokolov sťahovavých, sokolov rárohov, orlov skalných a kráľovských, ktoré boli ohrozené vyrušovaním a vykradnutím bolo realizované stráženie; v okolí hniezd ohrozených ťažbou (najmä u orlov kráľovských, krikľavých a hají červených) boli v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia vyhlasované bezzásahové, ochranné zóny. Vďaka monitoringu, dohľadaniu hniezd a spolupráci s úžívateľmi pozemkov boli pred zničením žatevnými prácami zachránené hniezda kaní popolavých, nachádzajúce sa v obilných kultúrach.

V prípade, že máte záujem získať výsledky z monitoringu vybraného druhu, kontaktujte prosím gestora konkrétnej pracovnej skupiny (postačí kliknúť na meno a poslať mail priamo z webstránky).

 

Druh

Gestor

Orol skalný Ján Korňan
Orol kráľovský

Jozef Chavko (západné Slovensko)
Štefan Danko (východné Slovensko)
Orol krikľavý
Miroslav Dravecký
Orliak morský

Jozef Chavko (západné Slovensko)
Štefan Danko (východné Slovensko)
Hadiar krátkoprstý
Štefan Danko
Sokol rároh
Jozef Chavko (západné Slovensko)
Sokol sťahovavý
Jozef Chavko
Sokol kobcovitý
Boris Maderič
Sokol lastovičiar
Boris Maderič
Ján Lipták
Sokol myšiar
Michal Noga
Haja červená
Boris Maderič
Haja tmavá
Boris Maderič
Kaňa popolavá
Michal Noga
Myšiarka močiarna
Jozef Lengyel
Myšiarka ušatá Michal Noga
Kuvik obyčajný Martin Dobrý

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku