nase sk dravce2

nase sk sovy2

Čo robíme

Co robime 1 Monitoring

 • sledujeme rozšírenie a populačné trendy dravcov a sov na Slovensku
 • sledujeme produktívnosť hniezdiacich párov
 • sledujeme negatívne faktory ohrozujúce dravé vtáky
 • sledujeme potravnú ekológiu dravcov a sov
 • sledujeme toxické látky kumulujúce sa v telách dravcov a sov
 • sledujeme významné biotopy dravcov a sov

Praktická ochrana

 • vytvárame hniezdne príležitosti pre dravce a sovy
 • zachraňujeme hniezda ohrozených agrotechnickými zákrokmi
 • strážime ohrozené hniezda
 • presadzujeme ekologizáciu stĺpov 22kV elektrických vedení (tzv. stĺpov smrti)
 • bojujeme proti "Vtáčej kriminalite"
 • jedince označujeme ornitologickými krúžkami
 • sledujeme dravce prostredníctvom rádiovej a satelitnej telemetrie
 • odberáme krvné vzorky pre tvorbu databázy DNA a označujeme identifikačnými čipmi
 • realizujeme záchranu druhého alebo posledného mláďaťa formou adopcie
 • podporujeme rehabilitácie poranených dravcov a sov
 • realizujeme reštitúcie druhov významných z hľadiska potravných nárokov dravcov
 • pomáhame pri ochrane významných území pre hniezdenie a odpočinok dravcov a sov
 • presadzujeme legislatívne zmeny na zlepšenie ochrany prírody
 • poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť pre MŽP SR a Štátnu ochranu prírody SR
 • vstupujeme do správnych konaní vo veciach usmerňovania ľudských aktivít
 • tvoríme akčné plány obsahujúce stratégiu pre stabilizáciu druhov dravcov

Co robime 2 Práca s verejnosťou

 • zvyšujeme povedomie verejnosti o problematike ochrany dravcov a sov
 • organizujeme ekovýchovné aktivity
 • vytvárame a distribujeme propagačné materiály
 • informujeme verejnosť prostredníctvom médií

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku