nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kampaň za lepšie podmienky pre farmárov a zdravšie poľnohospodárstvo

V.Hrušov 170706 Apom 15Dôležitým podkladom, ktorý určuje podmienky pre fungovanie poľnohospodárstva v EÚ, a teda aj na Slovensku, je takzvaná Spoločná poľnohospodárska politika. Jej súčasný systém má často negatívne dopady na klímu a životné prostredie, prispieva k úbytku biodiverzity a dokonca má škodlivé dopady na zdravie obyvateľstva.

K zmene má prispieť kampaň Za živú krajinu (Living land), do ktorej sa môže do 2. mája 2017 zapojiť naozaj každý! Vyjadrite svoj názor a prispejte tak do diskusie, ktorú otvorila Európska komisia na túto tému. Organizácie, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia a zdravia, pripravili znenie odporúčaných odpovedí pre Európsku komisiu tak, aby obsahovali konštruktívne pripomienky na zavedenie lepších nástrojov a prístupov v poľnohospodárstve. Medzi tými, kto dopláca na necitlivé poľnohospodárstvo, sú viaceré vzácne druhy dravcov a sov. Prichádzajú o svoje potravné prostredie, či hniezdiská, sú v ohrození. Ochrana dravcov na Slovensku podporuje odporúčané odpovede, pretože veríme v pozitívnu zmenu, ktorá zvýši kvalitu prostredia, i potravín.

Odporúčané odpovede môžete podporiť aj vy, prostredníctvom formulára tu. Po odoslaní formulára budú odpovede doručené priamo Európskej komisii.

Ak chcete vyplniť vlastné odpovede, môžete tak urobiť tu.

Otázky a odporúčané odpovede, ktoré podporíte vyplnením formulára:

„Ktoré hlavné problémy/prekážky bránia aktuálnej politike v úspešnom plnení jej cieľov? Aké sú ich príčiny?“

Súčasné nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) prináša prospech hlavne malému množstvu intenzívne hospodáriacich fariem, a nepodporuje udržateľné hospodárenie. Rovnako zlyháva ako nástroj, ktorý má prispievať k dodržiavaniu zákonov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia či zákonov týkajúcich sa produkcie potravín a poľnohospodárstva, napríklad oblasť pohody zvierat (animal welfare) či ochrany zdravia.

„Ktoré prvky súčasnej SPP sú najzaťažujúcejšie alebo najkomplexnejšie a prečo?“

Súčasná politika (týka so to predovšetkým priamych platieb z prvého piliera) predstavuje záťaž pre ľudí aj prírodu; napriek obrovskému rozpočtu, táto politika neprináša v kľúčových odvetviach konkrétny úžitok v sociálnej oblasti a oblasti ochrany životného prostredia, ako napr. tvorba pracovných miest, podpora vidieckej ekonomiky, verejné zdravie, produkcia potravín, ochrana klímy a biodiverzity.

„Potrebuje podľa vás modernizovaná SPP aj ďalšie ciele? Ak áno, ktoré?“

Modernizovaná SPP by mala umožniť prechod k udržateľnému systému pre poľnohospodárstvo a potraviny, chrániť životné prostredie a byť skutočným prínosom pre celú spoločnosť, vrátane farmárov. Nová politika musí skoncovať so škodlivými dotáciami a musí prispievať k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, vrátane boja proti klimatickým zmenám.

„Máte konkrétne nápady na zjednodušenie SPP a zmiernenie administratívnej záťaže poľnohospodárov, príjemcov (alebo verejnej správy)? Ak áno, spresnite ich a odôvodnite.“

Dotácie z prvého piliera (priame platby) by mali byť nahradené motivačnými platbami, ktoré budú naviazané na plnenenie konkrétnych (a monitorovaných) cieľov v sociálnej oblasti a v oblasti ochrany životného prostredia.

„Máte nejaké ďalšie nápady na modernizáciu SPP?“

Súhlasím s víziou Living land. (https://www.living-land.org/slovak/). Nová poľnohospodárska politika EÚ musí byť spravodlivá, environmentálne udržateľná a globálne zodpovedná. Proces prípravy novej politiky musí byť otvorený a transparentný, a musia byť pri ňom zastúpené všetky zodpovedné úrady a sektory (obzvlášť z oblasti ochrany životného prostredia, ochrany klímy, rozvojovej pomoci atď.)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku